XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie

środa, 11 grudnia 2019 14:14 Karolina Cichoń
Drukuj

W dniu 11-12-2019r o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie odbyła się XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie wniosków do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
9. Podjecie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie.
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a wczęści nieruchomości nie zamieszkałe przez mieszkańców.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włąścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
12. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
13. Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie sesji.

View the embedded image gallery online at:
http://lekiszlacheckie.pl/index.php?view=article&catid=55:aktualnoci&id=2266:xv-sesja-rady-gminy-ki-szlacheckie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigFreeId701f982a1d