Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start - Informacje administracyjne - Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Email Drukuj PDF

Szanowni Mieszkańcy

Od 01 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2019 r. odpady komunalne są odbierane przez Ekom Maciejczyk Spółka Jawna  przedsiębiorstwo, które zostało wyłonione przez Gminę w drodze przetargu.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nowelizacją przepisów od 1 sierpnia 2016 roku w całym kraju obowiązuje system gospodarowania odpadami komunalnymi. System ten na terenie Gminy Łęki Szlacheckie obejmuje wszystkich właścicieli  nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Metoda opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalona w następujący sposób dla nieruchomości

1. na których zamieszkują mieszkańcy ustalana jest w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w Uchwale nr XXV/125/2016 r Rady Gminy Łęki Szlacheckie,
2. na których nie zamieszkują nieruchomości, a powstają odpady komunalne opłata stanowi iloczyn liczby pojemników określonej ilości i ceny ustalonej za pojemnik o określonej pojemności.

Do właściciela nieruchomości należy decyzja czy będzie zbierał odpady komunalne w sposób selektywny i będzie uiszczał opłaty w niższej kwocie czy też nie będzie segregował odpadów i płacił według wyższej stawki opłaty.

Zbieranie odpadów w sposób selektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości polega na ich segregacji na:

 1. odpady komunalne (zmieszane) , są odbierane bezpośrednio z nieruchomości raz na miesiąc;
 2. tworzywa sztuczne, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe (bez zawartości), metale, są odbierane bezpośrednio z nieruchomości jako odpady suche raz na miesiąc;
 3. szkło w tym szkło bezbarwne i kolorowe ( bez zawartości), są odbierane bezpośrednio z nieruchomości raz na trzy miesiące;

Uwaga! Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Łękach Szlacheckich na działce nr 812/16 za placem GS (Gminna Spółdzielnia)

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny w dniach:

- pierwszy, drugi, trzeci piątek każdego miesiąca godz.11:30 - 15:30

- czwarta sobota każdego miesiąca godz.9:00 – 13:00

W GPSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne selektywnie zbierane:

a) przeterminowane leki – w każdej ilości,

b) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne – w każdej ilości,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,

d) chemikalia – w każdej ilości,

e) meble i inne odpady wielogabarytowe – w każdej ilości,

f) zużyte opony – w ilości do 4 sztuk/rok od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej   masie całkowitej poniżej 3,5 tony a od jednośladów w każdej ilości,                                            

g) odpady budowlane stanowiące odpady komunalne w ilości 0,25 m3/rok od mieszkańca danej nieruchomości,

h) rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,15 m3/rok od mieszkańca danej nieruchomości,

i) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w każdej ilości,

j) odpady zielone – w ilości 30 kg rocznie od nieruchomości,

k) popioły z domowych palenisk – w każdej ilości,

l) tekstylia, odzież – w każdej ilości,

ł) zużyte żarówki – w każdej ilości,

m) lampy fluorescencyjne, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć – w każdej ilości,

n) opakowania po tonerach, kartridżach – w każdej ilości,

o) odpady komunalne określone w przepisach wydanych na podstawie art.4 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w każdej ilości,

         W Uchwale nr XXV/122/2016 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu na terenie Gminy Łęki Szlacheckie została ustalona minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

 1. jeżeli z pojemnika korzysta od 1 osoby do 6 osób - stały zestaw pojemników:
  1. pojemnik 120 L na odpady komunalne zmieszane,
  2. pojemnik/worek 240 L (2 worki 120 L) na odpady, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 9 – 12 niniejszego regulaminu,
  3. pojemnik/worek 120 L  na szkło,
 2. jeżeli z pojemnika korzysta powyżej 6 osób – poniżej 12 osób stały zestaw pojemników:
  1. 2 pojemniki 120 L  na odpady komunalne zmieszane,
  2. 2 pojemniki/2 worki po 240 L (4 worki 120 L) na odpady, o których mowa w § 2 ust.1 pkt. 9 – 12 niniejszego regulaminu,
  3. Pojemnik/worek 120 L na szkło,

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemnik o większych rozmiarach, jeżeli zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, nie gwarantuje zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące w następujących terminach:

1) do 15 marca za okres od 1 stycznia do końca lutego;

2) do 15 maja za okres od 1 marca do 30 kwietnia;

3) do 15 lipca za okres od 1 maja do 30 czerwca;

4) do 15 września za okres od 1 lipca do 31 sierpnia;

5) do 15 listopada za okres od 1 września do 31 października;

6) do 15 grudnia za okres od 1 listopada do 31 grudnia.

W następujący sposób :

na rachunek bankowy Urzędu  BS Przedbórz o/Łęki Szlacheckie 89 89880001 0020 0201 7213 0002 albo w kasie Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie albo u inkasenta, którym jest sołtys danego sołectwa.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Łęki Szlacheckie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e PUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w przypadku niezłożenia deklaracji wójt w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku uchylania się od składania deklaracji Wójt może nałożyć karę grzywny do 720 stawek dziennych zgodnie z ustawą kodeks karny skarbowy.

 

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - DOMKI LETNISKOWE

UCHWAŁĄ
w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

UCHWAŁĄ
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik

UCHWAŁA
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

 
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
24 Kwietnia 2018
Światowy Dzień Ziemi
Imieniny obchodzą
Aleksander, Aleksy, Egbert, Erwin,
Erwina, Fidelis, Grzegorz, Horacy,
Horacjusz, Zbroimir

Do końca roku zostało 252 dni.
Zodiak: Byk 

 

 

 


 

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner