Łęki Szlacheckie - oficjalna strona internetowa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

LGD "BUD-UJ RAZEM" zatrudni specjalistę ds. projektów

Email Drukuj PDF

Zarząd Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. projektów
Wymiar etatu – pełny etat
Zatrudnienie: umowa o pracę
Ilość wakatów: 1
Miejsce wykonywania pracy: Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd
 
Wymagania obowiązkowe:
1.    Wykształcenie wyższe, dopuszcza się wykształcenie średnie uwzględniane tylko w przypadku gdy kandydat jeszcze studiuje na kierunku zgodnym z stanowiskiem pracy,
2.    Znajomość problematyki i doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów z udziałem środków UE,
3.    Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW,
4.    Umiejętność posługiwania się programami komputerowymi, w tym edytorami tekstów i arkuszami kalkulacyjnymi,
5.    Prawo jazdy kat. B.
6.    Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich,
7.    Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów,
8.    Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub społecznej grupy nieformalnej,
9.    Odporność na stres.

Zakres zadań:
1.    Realizacja bieżącej pracy biura LGD,
2.    Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
3.    Opracowywanie dokumentów związanych z oceną i realizacją wniosków aplikacyjnych,
4.    Analiza wniosków Beneficjentów o dokonanie zmian w projektach,
5.    Przygotowanie umowy o dofinansowanie projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020,
6.    Prowadzenie sprawy związanych z odzyskiwaniem kwot i zamknięciem projektów grantowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz przygotowywanie i przekazanie dokumentów do archiwizacji,
7.    Weryfikacja wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów działań w ramach „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
8.    Przygotowanie kontroli Grantobiorcy: przygotowuje, wysyła i gromadzi korespondencję związaną z powiadomieniem o kontroli,
9.    Wykonanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi procedurami,
10.    Opracowanie projektów dokumentów pokontrolnych i przekazanie ich bezpośredniemu przełożonemu,
11.    Sporządzanie wymaganych sprawozdań dotyczących realizacji działań kontrolnych,
12.    Monitorowanie Beneficjentów zgodnie z obowiązującą wewnętrzną procedurą,
13.    Monitorowanie przebiegu wdrażania projektów i osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu,
14.    Obsługa potencjalnych Beneficjentów : udzielania informacji beneficjentom nt. możliwości otrzymania dofinansowania oraz obowiązujących przy składaniu wniosków dokumentów, zasad i procedur,
15.    Sporządzanie sprawozdań dla UM,
16.    Obsługa archiwum Stowarzyszenia,
17.    Prowadzenie działań z zakresu monitoringu i ewaluacji określonych w LSR,

 
Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- list motywacyjny;
- życiorys – curriculum vitae;
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
- dokumenty poświadczające staż pracy;
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „BUD-UJ RAZEM” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
 
Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w terminie od 13.06.2017 r. do 30.06.2017 r.
na adres:
Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”
Plac Kościuszki 5; 97-225 Ujazd
•    osobiście w Biurze LGD, od pn-pt w godzinach 8:00-16:00
•    pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres

Etapy konkursu:
- Złożenie dokumentów przez Kandydatów;
- Rozmowa kwalifikacyjna;
- Ogłoszenie wyników;

 
PPWOW

Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
23 Lipca 2018
Imieniny obchodzą
Apolinary, Bogna, Żelisław
Do końca roku zostało 162 dni.
Zodiak: Lew 

 

 

 


 

dziennik_ustaw_xxx

161004 mapa

150730 RSIP-Baner

160916 logo

150521 logo

logo

160824 LOGO

170918 baner

151117 obywatel slider

140602_io

141114 logo

mini_CEiDG

160707 GP

baner_boczny_elearning

141007_lokals

151203 logo

140129_flagaUE

170710 banner